เกษมผลกูล อภิลักษณ์. 2023. “แนะนำหนังสือ ‘ตำนานพระพุทธรูปล้านนา : พลังปัญญาทางความเชื่อและความสัมพันธ์กับท้องถิ่น’”. Journal of Thai Studies 8 (1):125-31. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263332.