ภักดีคำ ศานติ. 2023. “แนะนำหนังสือ ‘พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์’”. Journal of Thai Studies 8 (2):229-32. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263511.