ชีรวณิชย์กุล อาทิตย์. 2023. “แนะนำหนังสือ ‘ตำนาน’”. Journal of Thai Studies 9 (2):281-84. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263683.