ชีรวณิชย์กุล อาทิตย์. 2023. “แนะนำหนังสือ ‘จักรวาฬทีปนี : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า’”. Journal of Thai Studies 10 (2):185-89. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263701.