เกษมผลกูล อ. (2023) “แนะนำหนังสือ ‘ตำนานพระพุทธรูปล้านนา : พลังปัญญาทางความเชื่อและความสัมพันธ์กับท้องถิ่น’”, Journal of Thai Studies, 8(1), pp. 125–131. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263332 (Accessed: 25 April 2024).