ภักดีคำ ศ. (2023) “แนะนำหนังสือ ‘พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์’”, Journal of Thai Studies, 8(2), pp. 229–232. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263511 (Accessed: 23 April 2024).