ชีรวณิชย์กุล อ. (2023) “แนะนำหนังสือ ‘ตำนาน’”, Journal of Thai Studies, 9(2), pp. 281–284. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263683 (Accessed: 23 April 2024).