ชีรวณิชย์กุล อ. (2023) “แนะนำหนังสือ ‘จักรวาฬทีปนี : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า’”, Journal of Thai Studies, 10(2), pp. 185–189. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263701 (Accessed: 22 April 2024).