[1]
ชีรวณิชย์กุล อ., “แนะนำหนังสือ ‘จักรวาฬทีปนี : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า’”, ่jtscu, vol. 10, no. 2, pp. 185–189, Mar. 2023.