เกษมผลกูล อ. “แนะนำหนังสือ ‘ตำนานพระพุทธรูปล้านนา : พลังปัญญาทางความเชื่อและความสัมพันธ์กับท้องถิ่น’”. Journal of Thai Studies, vol. 8, no. 1, Mar. 2023, pp. 125-31, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263332.