ภักดีคำ ศ. “แนะนำหนังสือ ‘พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์’”. Journal of Thai Studies, vol. 8, no. 2, Mar. 2023, pp. 229-32, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263511.