ชีรวณิชย์กุล อ. “แนะนำหนังสือ ‘ตำนาน’”. Journal of Thai Studies, vol. 9, no. 2, Mar. 2023, pp. 281-4, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263683.