ชีรวณิชย์กุล อ. “แนะนำหนังสือ ‘จักรวาฬทีปนี : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า’”. Journal of Thai Studies, vol. 10, no. 2, Mar. 2023, pp. 185-9, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263701.