เกษมผลกูล อภิลักษณ์. “แนะนำหนังสือ ‘ตำนานพระพุทธรูปล้านนา : พลังปัญญาทางความเชื่อและความสัมพันธ์กับท้องถิ่น’”. Journal of Thai Studies 8, no. 1 (March 14, 2023): 125–131. Accessed April 23, 2024. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263332.