ภักดีคำ ศานติ. “แนะนำหนังสือ ‘พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์’”. Journal of Thai Studies 8, no. 2 (March 14, 2023): 229–232. Accessed April 25, 2024. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263511.