ชีรวณิชย์กุล อาทิตย์. “แนะนำหนังสือ ‘ตำนาน’”. Journal of Thai Studies 9, no. 2 (March 14, 2023): 281–284. Accessed April 22, 2024. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263683.