1.
ภักดีคำ ศ. แนะนำหนังสือ "พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์". ่jtscu [Internet]. 2023 Mar. 14 [cited 2024 Apr. 25];8(2):229-32. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263511