1.
ชีรวณิชย์กุล อ. แนะนำหนังสือ “จักรวาฬทีปนี : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า”. ่jtscu [Internet]. 2023 Mar. 14 [cited 2024 Apr. 25];10(2):185-9. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263701