[1]
ขวัญสุวรรณ ป. 2015. ย่านชุมชนเก่า: นิยาม คุณค่า กลไกการฟื้นฟู สู่ชีวิตประจำวัน Traditional Communities: Definition, Value, Regeneration Mechanism to Everyday Life Practice. Asian Creative Architecture, Art and Design. 20, 1 (Aug. 2015), 1–17.