ขวัญสุวรรณ ป. (2015). ย่านชุมชนเก่า: นิยาม คุณค่า กลไกการฟื้นฟู สู่ชีวิตประจำวัน Traditional Communities: Definition, Value, Regeneration Mechanism to Everyday Life Practice. Asian Creative Architecture, Art and Design, 20(1), 1–17. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/38521