ขวัญสุวรรณ ป. ย่านชุมชนเก่า: นิยาม คุณค่า กลไกการฟื้นฟู สู่ชีวิตประจำวัน Traditional Communities: Definition, Value, Regeneration Mechanism to Everyday Life Practice. Asian Creative Architecture, Art and Design, Bangkok, Thailand, v. 20, n. 1, p. 1–17, 2015. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/38521. Acesso em: 25 may. 2024.