ขวัญสุวรรณ ปูรณ์. 2015. “ย่านชุมชนเก่า: นิยาม คุณค่า กลไกการฟื้นฟู สู่ชีวิตประจำวัน Traditional Communities: Definition, Value, Regeneration Mechanism to Everyday Life Practice”. Asian Creative Architecture, Art and Design 20 (1). Bangkok, Thailand:1-17. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/38521.