ขวัญสุวรรณ ป. (2015) “ย่านชุมชนเก่า: นิยาม คุณค่า กลไกการฟื้นฟู สู่ชีวิตประจำวัน Traditional Communities: Definition, Value, Regeneration Mechanism to Everyday Life Practice”, Asian Creative Architecture, Art and Design. Bangkok, Thailand, 20(1), pp. 1–17. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/38521 (Accessed: 25 May 2024).