ขวัญสุวรรณ ป. “ย่านชุมชนเก่า: นิยาม คุณค่า กลไกการฟื้นฟู สู่ชีวิตประจำวัน Traditional Communities: Definition, Value, Regeneration Mechanism to Everyday Life Practice”. Asian Creative Architecture, Art and Design, vol. 20, no. 1, Aug. 2015, pp. 1-17, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/38521.