ขวัญสุวรรณ ปูรณ์. “ย่านชุมชนเก่า: นิยาม คุณค่า กลไกการฟื้นฟู สู่ชีวิตประจำวัน Traditional Communities: Definition, Value, Regeneration Mechanism to Everyday Life Practice”. Asian Creative Architecture, Art and Design 20, no. 1 (August 7, 2015): 1–17. Accessed May 25, 2024. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/38521.