1.
ขวัญสุวรรณ ป. ย่านชุมชนเก่า: นิยาม คุณค่า กลไกการฟื้นฟู สู่ชีวิตประจำวัน Traditional Communities: Definition, Value, Regeneration Mechanism to Everyday Life Practice. ACAAD [Internet]. 2015 Aug. 7 [cited 2024 May 25];20(1):1-17. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/38521