แสงวิโรจนพัฒน์ ด. บก. บอกกล่าว. นิตยสารบทบัณฑิตย์, [S. l.], v. 78, n. 1, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/botbundit/article/view/259424. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.