แสงวิโรจนพัฒน์ ดร.สุรสิทธิ์. 2022. “บก. บอกกล่าว”. นิตยสารบทบัณฑิตย์ 78 (1). https://so04.tci-thaijo.org/index.php/botbundit/article/view/259424.