แสงวิโรจนพัฒน์ ด. “บก. บอกกล่าว”. นิตยสารบทบัณฑิตย์, ปี 78, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/botbundit/article/view/259424.