Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP)
 • Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences

  Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences. It aims to promote research and disseminate academic and research articles for researchers, academicians, lecturers, and graduate students. The Journal focuses on Multidisciplinary of Humanities and Social Sciences.  


   The articles, submitted for The Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences should not be previously published or under consideration of any other journals. The author should carefully follow the submission instructions of The Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences including the reference style and format.


  Views and opinions expressed in the articles published by The Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences, are of responsibility by such authors but not the editors and do not necessarily reflect those of the editors.


  All submitted manuscripts must be reviewed by at least two experts via the double-blinded review system. The articles are in both Thai and English

 • journal of lawasri

  วารสารลวะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ISSN 2586-8705 (Print)


  เป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปและแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลงานในเชิงบูรณาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกให้กับปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคม วารสารได้จัดตีพิมพ์ทั้งแบบตีพิมพ์ และแบบออนไลน์


   


   

 • Journal of Art Performance, Semiotics and Cultural Studies

  Aims and Scope
  Journal of Art Performance, Semiotics and Cultural Studies (JASC) is the official peer-reviewed journal in the fields of Humanities, Arts and Social Sciences.
  Journal of Art Performance, Semiotics and Cultural Studies is published 4 issues a year: January, April, July and October.
  The main objective of JASC is to provide an intellectual forum for international scholars and Thai scholars. JASC aims to promote disciplinary studies in the fields of Humanities, Arts and Social Sciences and become the leading journal in the fields of Humanities, Arts and Social Sciences in the world.
  The journal publishes both academics and research papers in the fields of Humanities, Arts and Social Sciences such as anthropology, business studies, entrepreneurship, social entrepreneurship, marketing, marketing communication, communication studies, corporate governance, cross-cultural studies, demography, development studies, economics, education, ethics, industrial relations, media studies, laws, political science, public relations, methodology, philosophy, population studies, psychology, sociology, social welfare, performing arts (music, theatre & dance), religious studies, visual arts, women studies and so on.
  The Editorial Board is responsible for the final decision, according to with the peer-reviewers and the journal’s editorial policy.
  Objective
  The Journal of Art Performance, Semiotics and Cultural Studies aims to publish both academics and research papers in the fields of Humanities, Arts and Social Sciences such as anthropology, business studies, entrepreneurship, social entrepreneurship, marketing, marketing communication, communication studies, corporate governance, cross-cultural studies, demography, development studies, economics, education, ethics, industrial relations, media studies, laws, political science, public relations, methodology, philosophy, population studies, psychology, sociology, social welfare, performing arts (music, theatre & dance), religious studies, visual arts, women studies and so on.
  This journal uses double-blind review, which means that both the reviewer and author identities are concealed from the reviewers, and vice versa, throughout the review process. For peer-reviewing process, a manuscript that has passed the screening stage must be blindly reviewed at least by two reviewers affiliated to different institutions from each other and from the author(s). The reviewers are selected by the Editor-in-Chief with the help of some other members of the editorial board.


  Publication Frequency
  Journal of Art Performance, Semiotics and Cultural Studies publishes 4 times a year
  Volume 1: January-March
  Volume 2: April-June
  Volume 3: July-September
  Volume 4: October-December


   

 • Journal of Information and Learning

  Journal of Information and Learning [JIL] is a scholarly journal published paper submissions in library and  information sciences, information studies, information management and services, information and information technology literacy, knowledge management, learning technology and innovation, education technology, learning media and other related fields.

 • LAWARATH SOCIAL E – JOUNAL

  LAWARATH SOCIAL E – JOUNAL


  ISSN (online) 2697-5211

 • Kasetsart Journal of Social Sciences

  Copyright © 2016, Kasetsart University.


  Production and hosting by Kasetsart University Research and Development Institute(KURDI) on behalf of Kasetsart University. Peer review under responsibility of Kasetsart University


  Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences) -- is a peer-review journal funded by Kasetsart University, Thailand. It is indexed in SCOPUS, ASEAN Citation Index (ACI), and Thai-Journal Citation Index (TCI-G1).

 • Journal of Translation and Interpretation Thailand

  วารสารการแปลและการล่าม Journal of Translation and Interpretation เป็นวารสารที่มีผู้ประเมินบทความ (peer review) ที่ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ ความรู้และผลการศึกษา การค้นคว้า วิจัย วิชาการ ทฤษฎีและแนวคิดในศาสตร์ของการแปลและการล่าม และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ของนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทำงานและผู้มีบทบาทด้านการแปลและการล่าม


   

 • Journal of Thai Justice System

  วารสารกระบวนการยุติธรรม (Journal of Thai Justice System)


  Print ISSN: 1906-3253


  Online ISSN: 2697-4037


  วัตถุประสงค์: ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ    ตลอดจนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และส่งเสริมให้เกิดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ    และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมเพื่อพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ในด้านการบริหารงานยุติธรรม ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการองค์กรในกระบวนการยุติธรรม


  โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ


  ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน


  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม


  ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

 • NEU ACADEMIC AND RESEARCH JOURNAL

  Academic and research journals Northeastern university 3 times per year (Issue 1, January - April, 2nd edition, May - August and 3rd edition, September - December). To disseminate academic knowledge that is beneficial to the public. In business administration Tourism, Economics, Public Administration, Education, Linguistics, Communication Arts and Law.

 • Journal of Science and Science Education (JSSE)

  The Journal of Science and Science Education or JSSE, ISSN 2586-9256 (Print) and ISSN 2697-410X (Online), is hosted by Faculty of Science, Ubon Ratchathani University. It aims to be a platform for publishing research and academic including review) articles in science and science education. The manuscript which have never been published in other journals, can be prepared either in Thai or English. It should comprise interesting content and deliver modern knowledge or novelty. All submitted manuscripts have to be undergone a review process before publishing. The JSSE is scheduled to publish 2 issues per year: No. 1 (January - June) and No. 2 (July - December).

 • Journal of Sustainable Tourism Development

  วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความอย่างยั่งยืนเป็นวารสารการท่องเที่ยวชั้นนำที่เพิ่มพูนความเข้าใจที่สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวและการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นตีพิมพ์งานวิจัยเชิงแนวคิดทฤษฎี หรือแนวคิดเชิงประจักษ์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัยที่เข้มข้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และ/หรือสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงบทความวิชาการ หรือบทวิจารณ์หนังสือทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้

 • Journal of Thai Food Culture

  วารสารวัฒนธรรมอาหารไทย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยด้านอาหารในสาขาคหกรรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ธุรกิจบริการอาหาร ศาสตร์การบริโภคอาหาร และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • Journal of Social Synergy

  วารสารสังคมภิวัฒน์เป็นวารสารรายที่ออกปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม – เมษายน , พฤษภาคม – สิงหาคม, และ กันยายน – ธันวาคม รับบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เริ่มตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ตั้งแต่ปี 2553 ขณะนี้อยู่ใน TCI ฐาน 2

 • Mahamakut Graduate School Journal

   วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระพุทธศาสนา ปรัชญา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ การจัดการเชิงพุทธ จิตวิทยา บริหารธุรกิจ การบริหารการศึกษา การพัฒนาสังคม เป็นต้น
  2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย และสังคม
  3. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิชาการให้เป็นไปตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 • Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences)

  วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ได้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการวารสารวิชาการ เมื่อ ปี พ.ศ. 2558 ขอบเขตของวารสารเป็นวารสารทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกวารสารวิชาการเล่มแรก ปีที่1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2558 และอยู่ในความดูแลและบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเตรียมการนำวารสารเข้าประเมินคุณภาพวารสาร รองรับการเข้าสู่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI ) ในโอกาสนี้ที่ทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยกำหนดมีการประเมินคุณภาพ วารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 ทางสถาบันได้สมัครเข้าสู่การประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 นี้ ซึ่งผลการประเมินจากทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI ) วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 ทางคณะผู้จัดทำวารสารจะพัฒนาให้เป็นแหล่งรวมรวมบทความวิชาที่คุณค่าเพื่อก่อประโยชน์ทางวิชาการยิ่งยิ่งขึ้นไป

 • MCU Haripunchai Review

  ประกาศวารสาร มจร หริภุญชัยปริทรรศน์ ขอแจ้งให้ทราบว่า บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร ฯ จะต้องอยู่ในขอบเขตสาขาวิชา ศาสนา, ปรัชญา, พระพุทธศาสนา,  สังคมวิทยา, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, การบริหารการศึกษา, นิติศาสตร์ไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ โดยมีรูปแบบการตีพิมพ์ฉบับพิมพ์ ISSN : 2672-9792 (Online) ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ซึ่งมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน- ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม)     • Mangrai Saan Journal


  วารสารมังรายสาร สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารวิชาการที่มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่บทความปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม) เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ปรัชญา ศาสนาและด้านอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง มีการประเมินบทความก่อนการตีพิมพ์ (refereed journal) จากผู้ประเมินจำนวน 2 ท่าน โดยผู้ประเมินบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความและผู้เขียนบทความไม่เห็นชื่อหรือข้อมูลของผู้ประเมินบทความ (double-blind review) 


 • National Library of Thailand Journal

   


  วัตถุประสงค์


         ๑. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้วิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ภาษา เอกสาร หนังสือ และ ศิลปวัฒนธรรม


         ๒. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม วิชาชีพ และวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์


         ๓. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของหอสมุดแห่งชาติ

 • Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology

             วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ เลขมาตรฐานสากล ISSN : 2651-1630 (Print) ISSN : 2672-9040 (Online) เป็นวารสารวิชาการของวัดวังตะวันตก อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัยสงฆ์รวมถึงคณะสงฆ์ไทย และสถาบันภายนอก รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ โดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา บริหารการศึกษา การพัฒนาชุมชม การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ  โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลหรือองค์กร ทั้งภายในและภายนอกวัด เปิดรับบทความเฉพาะภาษาไทย ประเภท บทความวิจัย และ บทความวิชาการ มีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed) กำหนดออกวารสารปีละ 12 ฉบับ เป็นรายเดือน ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม, ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์, ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม, ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน, ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม, ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน, ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม, ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม, ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน, ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม, ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน และฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ ฉบับย้อนหลัง

 • Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University

  The Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University has the objective of encouraging and supporting faculty members, scholars, students, and the general public not only to disseminate academic work and research studies but also to exchange knowledge, academic opinions, and research findings in the fields of humanities, social sciences, and fine arts for the benefit of educational development in their respective disciplines.

 • Liberal Arts Review

  วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์เป็นวารสารในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาด้านศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณคดี สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา ศาสนา ปรัชญา การท่องเที่ยว และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับแรกตีพิมพ์เผยแพร่ช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่สอง ตีพิมพ์เผยแพร่ช่วงเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

 • Journal of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University

  Social Sciences is the academic journal published by Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University since 1970. The journal’s editor and its editorial team members are those social science academics who are from both inside the Faculty of Social Sciences and from other leading social science faculties in Thailand universities. The aim of this journal is to publish a high-quality article and/or a research finding paper, particularly from scholarly works in Anthropology, Development Studies, Cultural Studies, Sociology, Geography and Gender Studies. Since 2018, the Social Sciences journal has begun to produce and publish in electronic format (Online). The journal’s ISSN is shown below.


  ISSN 0125-4138 (Print) 


  ISSN 2672-9563 (Online) 

 • NKRAFA Journal of Humanities and Social Sciences

  NKRAFA Journal of Humanities and Social Sciences prepared to publish research results are valuable to those who are interested and mediate the progress report. And the exchange of ideas knowledge related to the Humanities and Social Sciences. It is scheduled to be released each year in December. 


  ISSN : 2408-1671 (Print)


  ISSN : 2651-0677 (Online)

 • Law and Local Society Journal

  Law and Local Society Journal, Suratthani Rajabhat University  Print ISSN: 2586-880  Online ISSN:  2651-2157


  The academic journal is produced for external and internal students, instructors, researchers and academics in order to disseminate law academic works and knowledges concerning southern local society and Thailand as well as publishing post-graduate researches according to qualities of post-graduate students.  

 • Journal of Legal Entity Management and Local Innovation

         "วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น"  เดิมชื่อ "วารสารเสลภูมิวิชาการ" เป็นวารสารสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาผู้สนใจทั่วไปและแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลงานในเชิงบูรณาการหลักการบริหารจัดการนิติบุคคล รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา พัฒนาสังคม การศึกษา และสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ที่เชื่อมโยงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกให้กับปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคม โดยมีรูปแบบการตีพิมพ์ฉบับพิมพ์ ISSN (Print): 2630-0842 ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1: 2558 และได้เริ่มจัดจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN (Online): 2673-0928  ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 1: 2562  เป็นต้นไป วารสารเสลภูมิวิชาการ แจ้งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น Journal of Legal Entity Management and Local Innovation  ISSN (Print): 2697-6161  มีกำหนดเผยแพร่วารสารฉบับปกติ (Regular Issues) ปีละ 6 ฉบับ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป

 • NITIPAT NIDA Law Journal

  "Nitipat NIDA Journal" is a scholarly journal, which is aimed at developing and disseminating a body of legal knowledge by promoting Thailand’s academic innovation and development in the legal field for the benefit of society as a whole with a special focus on "law and development", which is the main orientation of the Graduate School of Law, National Institute of Development Administration (NIDA).  

 • Journal of Science & Technology Phetchabun Rajabhat University

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับตีพิมพ์บทความวิจัยคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์(การสอนวิทยาศษสตร์) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบันทำขึ้นเพื่อประกอบการฝึกอบรมการใช้งานระบบ Open Journal Systems (OJS3) โดยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

 • KKBS Journal of Business Administration and Accountancy

  ISSN (print) 2539-6110  (Online) 2651-2211


                วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKBS  JOURNAL of Business Administration and Accountancy) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร และนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในหลากหลายสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ โดยกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ  ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนเมษายน  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม และ ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม  ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) 

 • Mahachula Academic Journal

  วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ในขอบข่ายเนื้อหาสาขาวิชาสังคมวิทยา ศิลปศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • Maritime Technology and Research

  Maritime Technology and Research (MTR), is a peer-reviewed journal covering all areas of Maritime Technology. The MTR provides a forum for discussion of current issues, new idea and developments, as well as breakthroughs in coastal and oceanic arenas. The range of topics extends from coastal zone to deep ocean, including engineering, environment, logistics, as well as other management aspects.

 • Journal of Thai Ombudsman

  This Journal aims to gather articles in order to discuss not only the Ombudsman issues but also other related themes including Political Science, Public Administration, Law, Human Rights Protection, Oversight Investigation Agency, Good Governance, New Public Management, Justice System, Ethics/Morals, or other Ombudsman related duties.


  Issues: Bi-annual


  Vol.1 January – June


  Vol.2 July - December


   


   


   

 • Mahidol Music Journal

  วารสารที่ตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้านดนตรีทุกแขนง รวมทั้ง ดนตรีศึกษา ดนตรีวิทยา ดนตรีแจ๊ส โดยไม่จำกัดประเภทของดนตรี ทั้งดนตรีคลาสสิก ดนตรีร่วมสมัย ดนตรีไทย ดนตรีของภูมิภาคต่าง ๆ หรือดนตรีชาติพันธุ์ หรือเป็นบทความสหวิทยาการที่มีดนตรีเป็นส่วนเกี่ยวข้อง ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรอง พิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้เขียนต่อผู้พิจารณา (double-blind peer review)

 • Journal of Sociology and Anthropology

  Journal of Sociology and Anthropology was founded in 1982 under the Faculty of Sociology and Anthropology, Thammasat University. Since 2011, the Journal has been published as an open access journal (print and online) under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License.


  Journal of Sociology and Anthropology is a peer-reviewed journal, published twice a year: issue 1 (January-June) and issue 2 (July-December), It aims to provide a platform for publication in social sciences, with particular focus on current research in sociology and anthropology. The Journal is open to submission both in Thai and English. We welcome submissions that engage sociological and anthropological, and more broadly social theories, as well as that draw on empirical research in Thailand or from the more diverse socio-cultural contexts. 


  Read more about our submission and author guidelines here.


   

 • KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL

    วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาบทความทุกเรื่องในวารสารฉบับนี้ได้รับการพิจารณาประเมินคุณภาพทางวิชาการก่อนการตีพิมพิ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ(Peer Review)ตามสาขาที่เกี่ยวข้องจากภายในหรือภายนอก มหาวิทยาลัยบทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยผู้เขียนบทความและผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ถูกเปิดเผย (Double-blind Peer review) กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการประเมินของผู้เขียนบทความผู้เขียบนบทความต้องปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิหรือตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิจากนั้นผู้เขียนต้องส่งบทความที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วมายังกองบรรณาธิการภายในระยะเวลาที่กำหนดกองบรรณาธิการจะพิจารณารับตีพิมพ์ในวารสารโดยใช้ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเกณฑ์ โดยคำตัดสินของบรรณาธิการถือเป็นอันสิ้นสุด 

  กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ


  ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม  Online ISSN : 2697-5017

 • Kasetsart Applied Business Journal

  วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์เป็นวารสารวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ

 • Journal of the Association of Researchers

  Journal of the Society of Researchers The Humanities and Social Sciences Journal of the Association of Researchers Humanities and Social Sciences . Which is in the base of TCI Group 2


  With the objective of disseminating research articles or academic articles that are new knowledge in the humanities and social sciences Into action and use for the benefit of the people And society continues

 • Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand

  วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยเป็นวารสารทางวิชาการสาขาปรัชญาและศาสนาของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านปรัชญาและศาสนาในประเทศไทย ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในวงการวิชาการสาขาปรัชญาและศาสนาให้มีผลงานทางวิชาการในระดับสากล เป็นเวทีสำหรับการสนทนาทางวิชาการด้านปรัชญาและศาสนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านปรัชญาและศาสนาสู่สาธารณะ

 • Kasetsart University Political Science Review Journal

  ข้อมูลพื้นฐาน: วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Political Science Review) เจ้าของคือ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีต้อนรับคณาจารย์ นักวิชาการ/นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ หรือ บทวิจารณ์บทความ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ซึ่งมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนลงตีพิมพ์ แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-Blind Peer Review) มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ห้วงระหว่าง เดือนมกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 ห้วงระหว่าง เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)

 • Language and Linguistics

  The journal of Language and Linguistics has been published by the Linguistics Department, the Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, since 1982 in order to provide a forum for scholars in the fields of language and linguistics who wish to publish, in Thai or English, academic works in forms of research papers, academic articles and book reviews. The topics accepted by the editorial board include those concerning theoretical linguistics and applied linguistics, language and communication, and language teaching and learning, which contribute new findings or issues in the modus operandi of each particular field and meet international standards. The journal of Language and Linguistics strictly abides by the codes of the Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) and undergoes an evaluation process of double-blind peer review. The journal of Language and Linguistics is a biannual publication: issue 1 (January-June) and issue 2 (July-December).

 • Journal of Thai Hospitality and Tourism

  Journal of Thai Hospitality and Tourism


            According to the journal quality assessment results announcement round 4 (2020 – 2024), the Journal of Thai Hospitality and Tourism in indexed in the journal database of the Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) in Tier 2, in this regard, our journal will continue to develop the work for higher standards.


  Publication Frequency: bi–annually (2 issues per year)


            Issue 1: January – June


            Issue 2: July – December


  ISSN No. 1905–6303


  Objectives


  1. To be a center for exchanging knowledge on tourism and related disciplines


  2. To promote and support the researchers or interested people to produce academic and research article


  3. To publish the academic knowledge in tourism to relevant organizations


  4. To collect and publish academic works in tourism and related fields.

 • Local Administration Journal

  Local Administration Journal (LAJ) is the flagship open-access journal of the College of Local Administration, Khon Kaen University, Thailand. Established in 2008, LAJ J serves as a forum for scholars, researchers, public administrators, students, and the general public, both domestic and international, to disseminate their latest scholarly and empirical work on local governance. LAJ publishes high quality empirical and comparative study findings, topical issues, theoretical concerns, and reviews on local governance and its related fields of study.


  LAJ is published four time a year and is indexed by the Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) in group 2. (2020-2024)


  Print ISSN 1906-103x


  ISSN 2730-1834 (Online)


   

 • jsn Journal

  วารสารของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นวารสารทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาในระดับชาติ มีความเป็นอิสระจากสถาบันการศึกษาทั้งหลาย ตีพิมพ์ครั้งแรกปี 2011 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับนักวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้มีโอกาสในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษาให้แก่แวดวงวิชาการในสังคมไทยด้วย เนื้อหาของวารสารครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 • NRRU Community Research Journal

        วารสารชุมชนวิจัย เริ่มดำเนินการและจัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน โดยกลุ่มงานเผยแพร่และบริการการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในชื่อ "วารสารชุมชนวิจัย (Community Research Journal)" และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560-2562 และต่อเนื่อง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2567


   

 • Journal of Innovative Technology Research

  Journal of Innovative Technoloy Research (JITR) is a biannual double blind peer reviewed by Rajamangala University of Technology Lann. The journal aims to encourage research in Innovative and Technology. This journal devoted to publish of original research articles and academic articles in different fields i.e. Food Agricultural and Biotechnology, Medical and health technology, Energy and Environment Engineering, Fine arts and architecture. The JITR is available in two forms: 1. Journal in print format: JITR was first published Issue 1 of Volume 1 in 2017 under ISSN 2586-8772 (Printed) 2. Journal in electronic form: JITR has started the electronic format for Issue 1 of Volume 1 in 2017 under ISSN 2630-0060 (Online)


  Submission of a manuscript implied that the work described has not been published or is being considered for publication by another journal, nor should paper being considered here be submitted to other journals. Manuscript submitted must follow the journal given athttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/JIT/index.  All submitted manuscript must be reviewed by at least two expert reviewers via the double-blinded review system. Journal published 2 times a year; issue 1 (January – June) and issue 2 (August-December)

 • Journal of Thai Studies

  วารสารวิจัยราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับไทย-ไทศึกษา ในลักษณะสหวิทยาการเพื่อสร้างพลวัตและความเป็นเลิศแห่งองค์ความรู้ไทย-ไทศึกษา และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านไทยศึกษา ทุกบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 • Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

      วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขาวิชาการศึกษา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ นำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย  ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและบุคคลทั่วไป โดยทุกบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่านต่อบทความ ในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed) กำหนดออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม  จัดทำขึ้นในรูปแบบการตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562) เป็นต้นมา ทางวารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ได้ยกเลิกวารสารรูปแบบตีพิมพ์ และเผยแพร่เฉพาะวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nakboot/issue/view/14523


  Print : ISSN 1906-873  Online : ISSN 2651-1223  Thai-Journal Impact Factors ประจำปี 2561 เท่ากับ 0.029 

 • JOURNAL OF SOUTHERN TECHNOLOGY

  JOURNAL OF SOUTHERN TECHNOLOGY  Print ISSN: 1906-0807 Online ISSN: 2539-7281


  2 Issues per year/Semiannually  (January-June;  July-December)
 • Journal of Thai Language and Literature

  Encompassing a wide range of academic disciplines in the humanities, Journal of Thai Language and Literature is a peer-reviewed academic journal published by the Research Center for Thai Language and Literature, Faculty of Arts, Chulalongkorn University. Issued regularly since 1983, the journal aims to promote high quality scholarship on Thai language, Thai literature, folklore and other related areas such as linguistics, anthropology, Thai language learning and teaching, and foreign languages in relation to Thai through the publication of research articles, non-research academic articles, reviewed articles and book reviews.


  Published twice a year in June and December, the Journal of Thai Language and Literature welcomes the submission of articles based on original research from all relevant disciplines indicated above either in Thai or English. The submitted manuscripts must not have been published in any other academic journals, or be under the consideration of any other academic journals or publication.

 • Manutsayasat Wichakan

  The Manutsayasat Wichakan is a biannual academic journal, published in two issues each year: the January-June issue, and the July-December issue.


  Through the publication of this journal, the Editorial Board of the Faculty of Humanities, Kasetsart University, aims to promote distinguished works of lecturers, researchers, academics, students, and any interested individuals, and to encourage knowledge exchange in humanities and related disciplines.


  The Editorial Board welcomes submissions of the following manuscripts, either in Thai or in English: research articles, non-research academic articles, review articles, or book reviews. Each contribution must address issues in humanities or related disciplines, such as language studies, linguistics, language learning and teaching, translation, literature, folklore, performing arts, philosophy and religion, mass communication, music, arts, and tourism.

 • MUT Journal of Business Administration

  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร เป็นวารสารวิจัยและวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และ ฉบับที่  2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ซึ่งมีการจัดทำเล่มวารสารอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 (ISSN 0859-9750 ฉบับตีพิมพ์) และ เผยแพร่ทางออนไลน์เมื่อปี 2554 ( ISSN 2697-4347 Online) โดยประสงค์เปิดรับบทความที่มีเนื้อหาทางด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่ การจัดการ การตลาด การจัดการอุตสาหกรรม การเงินการธนาคาร การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ และนิเทศศาสตร์สารสนเทศ โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และต้องเป็นบทความที่มีคุณภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี หลักการหรือแนวความคิดได้ โดยนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจสามารถนำไปเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ และ/หรือเชิงการนำไปปฏิบัติ (ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจได้)  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1. 1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจของนักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลผู้ที่มีประสบการณ์รวมถึงความเชี่ยวชาญทางด้านบริหารธุรกิจ จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  2. 2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ

  3. 3. เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 • Lampang Rajabhat University Journal

  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ISSN 2286-8658) ได้จัดทำขึ้นเพื่อเปิดเวทีให้นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจ ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการสรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม และเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ งานวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและนักวิชาการ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

 • KKU Research Journal (Graduate Studies) Humanities and Social Sciences

      KKU Research Journal (Graduate Studies) is distributed by Graduate School, Khon Kaen University since 2001 to publish research article, academic article, short communication, review article, and book review covered the field of science and technology, multi-disciplinary program in humanities and social sciences, economics, business administration and management, education, and psychology. In 2013, the journal is divided into two main subject fields: KKU Research Journal in Science and Technology published quarterly (4 issues: January – March, April – June, July – September, and October – December), and KKU Research Journal in Humanities and Social Sciences published tri-annually (3 issues: January – April, May – August, and September – December). The articles submitted to both journals are to be evaluated by two peer reviews, internal and external reviewers, and that are never been published or being submitted to any other journal, nor will it be submitted to any journal.


       Both of KKU Research Journal (Graduate Studies) are standardized under the database of Thai Journal Citation Index Centre : TCI)

 • Journal of Social Research

  วารสารวิจัยสังคมเป็นวารสารวิจัยรายครึ่งปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์หรือบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม การวิจัยทางสังคม เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจ มีกำหนดออก 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

 • Journal of the Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

  วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
  (Journal of the Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang)


  เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางผลงานวิชาการ และการวิจัยทางสาขา
  การออกแบบ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม การวางแผนภาคและเมือง
  ศิลปอุตสาหกรรม นิเทศศิลป์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย การถ่ายภาพ และศิลปกรรม 


  Online ISSN: 2673-0456

 • Journal of the way human society

  วารสารวิถีสังคมมนุษย์ มีนโยบายในการส่งเสริม เผยแพร่ เชื่อมโยง และกระตุ้นการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาวิชาการด้านมนุษยศาสตร์
  และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 3 ประเภท คือ บทความวิชาการ บทความวิจัยและบทวิจารณ์หนังสือ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารวิถีสังคมมนุษย์ นี้จะได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ ( Peer Review) ก่อน เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และนำไปอ้างอิงได้ ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์


   

 • MBA-KKU Journal

  การจัดทำวารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวความคิด ประสบการณ์ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการจัดการ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการในการนำเสนอผลงานจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหารธุรกิจ นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 • Journal of Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences)

  ความเป็นมา
  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่บทความจากผลงานวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่สังคมและประเทศชาติจึงได้จัดทำวารสารวิชาการ คือ วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ขึ้น โดยรับบทความจากผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้  • เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ

  • ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  จิตวิทยา

  • สังคมวิทยา

  • นิติศาสตร์

  • รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

  • นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน

  • มานุษยวิทยา โบราณคดี

  • ประชากรศาสตร์

  • อักษรศาสตร์

  • ศิลปศาสตร์

  • สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


  วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
  1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ
  2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  กำหนดออกเล่ม ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)

  วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] และอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 (จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

 • Kasetsart Educational Review

  Kasetsart Educational Review is an academic journal that is published once per 4 months at the Faculty of Education, Kasetsart University. This Journal is published to support the students, lecturers, and officials of Kasetsaet university who want to present and exchange their academic achievement and findings in the socialism and humanities branch. Before publishing the article, the article must meet the requirement of the journal which is the article must not be published anywhere else before, it must be reviewed by the committee in the related branch and, the article must be approved by the editor of the journal.

 • National Defence Studies Institute Journal

  วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เกิดขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2553 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ต.ค.52 – ม.ค.53) เป็นราย 4 เดือน และตั้งแต่ปีที่ 6 ได้ปรับห้วงเวลาการตีพิมพ์วารสารเป็นตามปีปฏิทิน กำหนดเผยแพร่ 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 : ต.ค – ธ.ค.57, ฉบับที่ 2 : ม.ค. – เม.ย.58, ฉบับที่ 3 : พ.ค. – ส.ค.58 และ ฉบับที่ 4 : ก.ย. – ธ.ค.58 และตั้งแต่ปีที่ 7 เป็นต้นไป จะแบ่งการจัดทำวารสาร เป็น 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 : ม.ค. – เม.ย., ฉบับที่ 2 : พ.ค. – ส.ค. และ ฉบับที่ 3 : ก.ย. – ธ.ค. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และวิทยาการด้านความมั่นคงทางรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประศาสน์วิทยาการและการวิจัยด้านความมั่นคง โดยได้จัดทำวารสารเป็น ๒ รูปแบบ คือ วารสารตีพิมพ์ ISSN 1906-7836 (Print) และ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2651-1525 (Online)

 • Journal of Social Sciences Naresuan University

  Faculty of Social Sciences, Naresuan University produces an academic journal 'Social Sciences', in an aim to create a platform to stimulate exchange of up to date scholarly works and research in the field of social sciences. Each original article uses double-blinded peer-reviewed by at least two expert reviewers both inside and outside institutions. The selected papers are published in forms of hard copy, and digital version on the Thaijo, TCI database, and Faculty of Social Science website for national and international readers. The journal publishes two issues a year (in January- June and July-December.)

 • Journal of Social Sciences and Humanities

  Announce! As the JSSH journal has received an overwhelming number of article submissions, any submissions for the publication are temporarily closed. If there is an opening for the articles, there will be a further public announcement. We kindly apologize for any inconvenience.


   


  Name of Journal:  Journal of Social Sciences and Humanities 


  ISSN: 0125-2860 (Copyright)


  Release Scheduled: The journal is published as a periodical, with two issues annually in June and  December.


  Owner: Journal of Social Sciences and Humanities is produced and hosted by the Faculty of Social Sciences, Kasetsart University.  


  Article type: 1) Research article 2) Academic article 3) Special article and 4) Book review


  Language: Thai / English


  Aim and scope: 1) to publish high quality research papers in various areas of social sciences and 2) to serve as space for both Thai and international scholars to exchange their knowledge in social sciences and humanities 


  Scope of content: The following areas are covered in the Journal: Psychology, Sociology, Anthropology, History,  Geography, Law, Political Science, and other field related


   


   

 • Journal of Social Academic

  Journal of Social Academic was initiated by School of Social Science, Chiang Rai Rajabhat University in 2007 with Assistant Professor Thotsaphorn Munrat as the first editor and later in 2011 has changed to Assistant Professor Dr. Tongrak Jitbantao. The journal is issued two times per year.


   The objective of initiation is to enhance and public the work products and academic views by being a neutral media for exchanging, and a source of published research results in variety braches of the social science. Since then many research articles from lecturers and students both inside and outside university were published. More important, the editorial team has facilitated the publication based on quality assurance of Thai - Journal Citation Index or TCI that has certified this journal.    


  The School of Social Science intently enhances the standard of the journal according to the TCI’s criteria continuously. For the moment, the journal is available in print and e-Journal, However, In 2019 issue no. 1, the Journal will publish in the e- Journal only to reduce the expenditure and to support "Thailand 4.0" concept.

 • Journal of Social Work

  Journal of Social Work is an academic journal of the Faculty of Social Administration, Thammasat University. The purpose is to publicize knowledge of Social Welfare, Social Work as well as Social Administration, Social Workers and any related fields to support the scientific knowledge of an interdisciplinary. For instance, Social Work, Labor Welfare, Society Development, Clinical Social Work and Justice Administration. Including students academic presentations to increasingly contribute to progress enhancement of this field of study.

 • Mekong-Salween Civilization Studies Journal

  กำหนดออกเผยแพร่
        วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน จัดทำโดยงานวิจัย สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บทความที่เสนอขอรับการพิจารณาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อต้องมีสองภาษา จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)

  วัตถุประสงค์
      นโยบายการจัดพิมพ์ของวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัยในสหสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในมิติที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง-สาละวิน ได้แก่ ด้านสังคมวิทยา/ประวัติศาสตร์-ชาติพันธุ์-โบราณคดี ด้านศิลปศาสตร์/ปรัชญา-ศาสนา ด้านอักษรศาสตร์/ภาษา-วรรณกรรม ด้านศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม ด้านศึกษาศาสตร์/เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม ด้านนิเทศศาสตร์/สารสนเทศ-การสื่อสาร ด้านมนุษยศาสตร์/มานุษยวิทยา-จิตวิทยา ด้านรัฐศาสตร์/รัฐศาสนศาสตร์  วิธีพิจารณาบทความ
       วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน รับตีพิมพ์บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่น บทความทุกบทความจะต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ใน สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่รู้ว่าผู้เขียนเป็นใคร และผู้เขียนไม่รู้ว่าผู้ทรงคุณวุฒิเป็นใคร (Double-blinded Review) อนึ่ง การพิจารณารับบทความเพื่อลงตีพิมพ์หรือไม่ตีพิมพ์ อยู่ที่ดุลยพินิจของบรรณาธิการถือเป็นอันสิ้นสุด


  วารสารจัดทำเป็น 2 รูปแบบ
       1. แบบตีพิมพ์เป็นตัวเล่ม     ISSN 1906-7682    (Print)
       2. แบบอิเล็กทรอนิกส์         ISSN  2651-2114    (Online)   

 • NAJUA: Architecture, Design and Built Environment

  วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม


  Najua: Architecture, Design and Built Environment 


           วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม เป็นวารสารของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเริ่มจัดพิมพ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความคิดใหม่ ๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง เป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ในการเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ ผู้รู้ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุุคลทั่วไปที่สนใจในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรม อันจะเป็นการเสริมความเข้มแข็งแก่วงวิชาการ และวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ต่อไป


  ISSN 2697-4630 (Print) 


  ISSN 2697-4665 (Online) 

 • NAJUA: History of Architecture and Thai Architecture

  NAJUA: History of Architecture and Thai Architecture 


           


           NAJUA: History of Architecture and Thai Architecture is a blind peer-reviewed journal devoted to the promotion and study of all aspects of the history of architecture, architectural conservation in Thailand and neighbouring countries, and the development of Thai architecture both as a scholarly discipline and practice. Founded in 2004, NAJUA: History of Architecture and Thai Architecture is the only periodical in Thailand committed primarily to the subjects. Since 2019, the Journal publishes twice a year by Faculty of Architecture, Silpakorn University.


           NAJUA: History of Architecture and Thai Architecture is abstracted and indexed in the ACI Index and TCI Index. Papers from all volumes are available on the ThaiJO website: www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA/


  ISSN 1686-1841 (Print)


  ISSN 2697-3901 (Online)

 • Journal of Studies in the English Language

  Journal of Studies in the English Language (jSEL) is a double-blind peer-reviewed journal published biannually by the Department of English and Linguistics, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, Thailand. The journal provides a forum for those interested in new ideas in all aspects of English language studies. We welcome original manuscripts of research studies, academic papers, commentaries and reviews in the following areas:


              - Intercultural Communication


              - Literary & Cultural Studies


              - Translation and Translation Studies


              - Corpus Linguistics


              - English Language Teaching


              - Applied Linguistics


              - World Englishes


              - Assessment & Evaluation


              - Technology and Language


   

 • Journal of Urban Culture Research

  The Faculty of Fine and Applied Arts at Chulalongkorn University and the Urban Research Plaza of Osaka City University is pleased to offer this peer-reviewed Journal of Urban Culture Research (JUCR) since 2010.


  JUCR is intended to address topics that, while focused on research and knowledge of fine and applied arts, also offer readers relevant theoretical discussions and act as a catalyst for expanding the knowledge-base in specific areas of creative expression related to urban culture.


  This journal aims at bringing together researchers and cultural practitioners to identify and share innovative and creative experiences in establishing sustainable and vibrant communities. See our Call for Papers under Announcements, however we accept worthy articles at anytime. We are transitioning to this Open Journal System while our original website remains at JUCR. Information on our international forum on urban culture (held since 2001) can be found at URP.

 • KKU International Journal of Humanities and Social Sciences

              KKU International Journal of Humanities and Social Sciences is an open-access and peer-reviewed journal which is published every 4 months: January - April, May - August and September - December by Research and Technology Transfer Affairs Division in order to distribute new knowledge in the field of Humanties and Social Sciences.


              We welcome Thai and English manuscripts of research articles, review articles and book reviews covering the following areas: Law, Religions and Philosophy, Political Sciences, Public Administration, Education, Geography, History, Language and Literature, Social Sciences and Sociology. 

 • LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network

 • Modern Management Journal

  วารสารการจัดการสมัยใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการ ความรู้ ความคิดทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการจัดการ เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศทางวิชาการด้านการจัดการ เพื่อเป็นแหล่งประสาน แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งการปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาด้านการจัดการสมัยใหม่ รวมทั้งเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

 • NIDA Case Research Journal

  NIDA Case Research Journal’s main objective is to publish high quality, peer-reviewed, previously unpublished case studies -- preferred but not required to be in the context of Thailand and should be archival or field based research.   The main theme of case studies published in NIDA Case Research Journal relates to development administration.

 • NIDA Development Journal

  The NIDA Development Journal (NDJ) publishes manuscripts that describe or synthesize research of direct relevance to development administration. Its main objective is to publish high quality, peer-reviewed papers using at least two referees that have not previously been published and that reflect the latest research in the area of policy, administration and development. The editors welcome a wide range of academic papers, including research articles, review articles, and book reviews.     


       

 • NIDA Journal of Language and Communication

  NIDA Language and Communication Journal is the official journal of the Graduate School of Language and Communication, National Institute of Development Administration. The journal, ranked in the second tier of Thai Journal Citation Index (TCI), is currently published as a periodical, with two issues annually (June and December). The purpose of this journal is to disseminate information of interest to language and communication scholars, and others interested in related social sciences. The journal presents information on theories, researches, methods, and ideas related to language and communication as well as related interdisciplinary social sciences. The editors welcome a wide range of academic papers, including research articles, review articles, and book reviews.


   


  NOTE:
  Interested authors can learn more about submission guidelines and track the status of submitted papers online on the journal's home page http://lcjournal.nida.ac.th