บรรณาธิการ

สังกัด

ผศ.ดร.ญาณกร โท้ประยูร

 

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

กองบรรณาธิการ

 

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย               

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.เสาวคนธ์  สุดสวาสดิ์                        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ชูชีพ  พิพัฒน์ศิถี                              

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.นิติพล  ภูตะโชติ                              

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.นวลละออ  แสงสุข                          

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.ประจักษ์  ปฏิทัศน์                           

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.ประมา  ศาลตระรุจิ                         

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.วีระพล  แจ่มสวัสดิ์                         

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผศ.ดร.เกรียงสิน  ประสงค์สุกาญจน์          

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผศ.ดร.ดุษฎี  เจริญสุข                               

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผศ.ดร.พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ                  

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง                                  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.อ.ดร.อรรคเดช  ประทีปอุษานนท์          

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พล.ร.ต.ดร.รัฐฉัตร์  พุทธวัจน์ศิริ                

ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม

ผศ.ดร.สุจิณณา  กรรณสูต                        

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

นางสาวรพีพรรณ  ช่วงสกุล                       

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ดร.สุรมน  ไทยเกษม                                 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พระปลัดสมชาย ปโยโค (ดำเนิน)              

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย (คงคาไหว)         

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Bruce Leeds, Ph.D.                              

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Dr. Chai Ching Tan                               

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร.ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล                       

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย