[1]
ยิ้มประเสริฐ ส. 2021. พระปฐมเจดีย์ในความเหลื่อมแห่งมโนภาพทางประวัติศาสตร์. Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University. 12, 2 (Apr. 2021), 132–155.