(1)
ยิ้มประเสริฐ ส. พระปฐมเจดีย์ในความเหลื่อมแห่งมโนภาพทางประวัติศาสตร์. ๋JASU 2021, 12, 132-155.