ยิ้มประเสริฐ ส. (2021). พระปฐมเจดีย์ในความเหลื่อมแห่งมโนภาพทางประวัติศาสตร์. Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University, 12(2), 132–155. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jasu/article/view/250616