ยิ้มประเสริฐ ส. พระปฐมเจดีย์ในความเหลื่อมแห่งมโนภาพทางประวัติศาสตร์. Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 132–155, 2021. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jasu/article/view/250616. Acesso em: 27 nov. 2022.