ยิ้มประเสริฐ สุธาชัย. 2021. “พระปฐมเจดีย์ในความเหลื่อมแห่งมโนภาพทางประวัติศาสตร์”. Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University 12 (2):132-55. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jasu/article/view/250616.