ยิ้มประเสริฐ ส. (2021) “พระปฐมเจดีย์ในความเหลื่อมแห่งมโนภาพทางประวัติศาสตร์”, Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University, 12(2), pp. 132–155. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jasu/article/view/250616 (Accessed: 27 November 2022).