[1]
ยิ้มประเสริฐ ส., “พระปฐมเจดีย์ในความเหลื่อมแห่งมโนภาพทางประวัติศาสตร์”, ๋JASU, vol. 12, no. 2, pp. 132–155, Apr. 2021.