ยิ้มประเสริฐ ส. “พระปฐมเจดีย์ในความเหลื่อมแห่งมโนภาพทางประวัติศาสตร์”. Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University, vol. 12, no. 2, Apr. 2021, pp. 132-55, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jasu/article/view/250616.