ยิ้มประเสริฐ สุธาชัย. “พระปฐมเจดีย์ในความเหลื่อมแห่งมโนภาพทางประวัติศาสตร์”. Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University 12, no. 2 (April 23, 2021): 132–155. Accessed November 27, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jasu/article/view/250616.