1.
ยิ้มประเสริฐ ส. พระปฐมเจดีย์ในความเหลื่อมแห่งมโนภาพทางประวัติศาสตร์. ๋JASU [Internet]. 2021 Apr. 23 [cited 2022 Nov. 27];12(2):132-55. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jasu/article/view/250616