วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปลี่ยนชื่อเป็น Journal of Information and Learning [JIL] ตั้งแต่ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป หรือตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการและบริการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนรู้ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง