[1]
นกเทศ ร., ตรีวรัญญู ช. และ สายฟ้า ย. 2022. การพัฒนากระบวนการนิเทศการสอนตามแนวคิดการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างชุดความคิดเติบโตด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครู. Journal of Information and Learning. 33, 3 (ธ.ค. 2022), 60–72. DOI:https://doi.org/10.14456/jil.2022.30.