[1]
สิทธิชัย ฤ. , เจ๊ะหลง น. , เจ๊ะเต๊ะ ฟ. และ บินอาแซ น. 2022. พฤติกรรมการเรียนแบบออนไลน์และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ในช่วงโควิด-19 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส. Journal of Information and Learning. 33, 3 (ธ.ค. 2022), 101–107. DOI:https://doi.org/10.14456/jil.2022.33.