[1]
รติชลิยกุล โ., อ่าวสกุล เ. และ ศักดิ์เพชร น. 2022. การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัว ความหนาแน่น ของที่ตั้งช่างทำชุดโนราและเครื่องดนตรีโนรา กรณีศึกษา: จังหวัดพัทลุง. Journal of Information and Learning. 33, 3 (ธ.ค. 2022), 108–118. DOI:https://doi.org/10.14456/jil.2022.34.