[1]
พิทยาเสนีย์ ม., เส็งศรี ส., ณ ตะกั่วทุ่ง อ. และ เส็งศรี ธ. 2022. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรของนักศึกษาครู. Journal of Information and Learning. 33, 3 (ธ.ค. 2022), 22–33. DOI:https://doi.org/10.14456/jil.2022.27.