[1]
สิรภาณุวัต น., สติมั่น อ., ธรรมเมธา ฐ. และ เรืองฤทธิ์ น. 2022. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ความเป็นจริงเสริมและการเรียนรู้การออกแบบนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. Journal of Information and Learning [JIL]. 33, 3 (ธ.ค. 2022), 12–21. DOI:https://doi.org/10.14456/jil.2022.26.