[1]
เผือดคล้าย ไ. 2022. บทปริทัศน์หนังสือ: การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย. Journal of Information and Learning. 33, 3 (ธ.ค. 2022), 128–135. DOI:https://doi.org/10.14456/jil.2022.36.