[1]
ปิยะกาญจน์ ป., ประวงษ์ ส. และ กาญจนฉายา ณ. 2022. การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับผู้เรียนระดับต้น. Journal of Information and Learning. 33, 3 (ธ.ค. 2022), 1–11. DOI:https://doi.org/10.14456/jil.2022.25.