[1]
ใบโพธิ์ ภ. และ ตรีวรัญญู ช. 2022. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการใช้ละครสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างสัมพันธภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น. Journal of Information and Learning. 33, 3 (ธ.ค. 2022), 73–87. DOI:https://doi.org/10.14456/jil.2022.31.